Panguni Uthiram Festival
(April 2017)

2017 April 1 Panguni Uthiram Festival - Thiruchivigi Start - 1day

2017 April 2

Panguni Uthiram Festival - 2 day

2017 April 3

Panguni Uthiram Festivall - 3 day

2017 April 4

Panguni Uthiram Festival - Garuda Sevai - 4 day

2017 April 5

Panguni Uthiram Festival -
Morning Sesha Vahanam
- 5 day
Evening: Karpaga Viruchagam

2017 April 6

Panguni Uthiram Festival - Uraiyur Eluntharulal - 6 dayy

2017 April 7

Panguni Uthiram Festival - Thiru chivigaiyel Purapadu - 7 day

2017 April 8

Panguni Uthiram Festival - Kuthirai Vahanam - 8 day

2017 April 9

Panguni Uthiram Festival - 9 day (Moolavar sanathi not allowed)

2017 April 10

Panguni Uthiram Festival - Car Festival - 10 day

2017 April 11

Panguni Uthiram Festival -Aalum Pallaku - 11day